Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ROVIS-PM v.os. IČ 07679858 se sídlem
Jablonecká 711/36, 190 00 Praha 9 (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou +420 602 273 075 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktními údaji pověřence jsou: Pavel Virva, tel : 420 602 273 075 , email : pvirva@rovis.cz
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce
získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 2. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné
vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
IV. Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení
smluvního vztahu). 2. Ze zákona č. 563/1991 Sb. správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech po dobu 10 let.,
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby ROVIS-PM v.o.s., Pavel Virva
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci
VI. Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
správce, uvedený v čl. I odst. 4 těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v
listinné podobě. 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení 1. Odesláním poptávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek
na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
-PM v.o.s